Dispens från strandskydd i Stockholm? Nordlind AB hjälper dig!

Äger du en fastighet eller en anläggning nära ett vattendrag och vill uppföra, bygga ut eller göra om? Risken finns att det området som fastigheten ligger i betraktas som ett strandskyddsområde enligt Länsstyrelsen. I sådana fall måste du ansöka om dispens från strandskydd antingen hos Länsstyrelsen eller kommunen. För dig som inte är insatt kan detta vara en process med omfattande pappersarbete och byråkrati som kan vara svår att sätta sig in i. Nordlind AB finns i Stockholm och hjälper dig med ansökan och framställande av samtliga handlingar och dokument som behövs för att fullfölja ärendet.

Be om offert!

Frågor och svar om strandskydd

Vad är strandskydd?

Meningen med strandskyddets existens finns formulerat i miljöbalken. Först och främst syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vad innebär strandskydd?

Inom den strandskyddade zonen gäller ett antal regler. Det är förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Ändra byggnader eller uppföra andra anläggningar som på något sätt avhåller allmänheten från att röra sig där.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer som avhåller allmänheten från att röra sig där.
  • Utföra åtgärder som kan skada samt påtagligt förändra växt- och djurlivet.

Vad krävs för strandskyddsdispens?

Enligt lag, nämligen i 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808), råder strandskydd vid hav, insjöar samt vattendrag. Enligt 7 kap. 18 b § kan kommunen i enskilda fall ge dispens från förbuden i 15 § om särskilda skäl föreligger. 

I 7 kap. 18 c § MB definieras vad som kan vara särskilda skäl vid prövning av dispens från strandskydd.

  • Aktuell plats är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Aktuell plats är avskuren från stranden av exempelvis järnväg eller större väg och saknar därmed betydelse för allmänhetens friluftsliv.
  • Anläggningar som måste ligga vid vattnet som exempelvis båthamnar och bryggor. Sådana bör ej uppföras inom områden med högt rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett sätt som inte är acceptabelt. Samlokalisering är att eftersträva.
  • Det avser ett område som behövs för att utvidga pågående verksamhet och utvidgningen kan ej ske utanför området.
  • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Att tänka på vid dispens från strandskydd

Även om du har fått dispens från strandskydd så gäller själva strandskyddet. Själva dispensen ger dig endast tillståndet att genomföra just det bygget eller åtgärden som du har fått dispens för.

Föreligger särskilda skäl kan kommunen upphäva strandskyddet för ett särskilt område i samband med att en ny detaljplan antas. Dessa skäl är de samma gäller vid dispensen. För att få mer information om vad som gäller inom ett visst område bör du kontakta din kommun.

Funderar du på att bygga något eller bygga om och är allmänt osäker på huruvida området omfattas av strandskyddet, är du välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar.

Strandskydd på egen tomt

Markägaren kan hävda en privat zon, så kallad hemfridszon, där allmänheten inte får vistas. Allemansrätten gäller utanför hemfridszons gränser. En hemfridszon är inte detsamma som en fastighet och behöver inte överensstämma med fastighetsgränserna. Dock kan en hemfridszon inte sträcka sig bortom den egna fastighetsgränsen.

Dock behöver alltid en fri passage närmast vattnet finnas vid en tomtplatsavgränsning för en strandskyddsdispens. Undrar du kring vad som gäller för egen tomt så är du varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig.