Nordlind AB hjälper dig med avstyckning i Stockholm

Är du en fastighetsägare och funderar på att stycka eller klyva av din fastighet? Detta kan ske genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, beroende på vad du är ute efter med denna åtgärd. Det är alltid du som fastighetsägare som ska ansöka om avstyckning och det är Lantmäteriet som har hand om ärendet. Men innan Lantmäteriet fattar beslut om avstyckningen behöver det bevisas att platsen för den nya fastigheten där den har tänkt upprättas är lämplig. Vi på Nordlind Sverige AB kan hjälpa dig med dokumentation och handlingar samt kontakt med Lantmäteriet och kommunen.

Be om offert!

Vad är avstyckning?

Marken i Sverige delas in i fastigheter, med fastigheter menas även mark eller tomt, oavsett huruvida den är bebyggd eller ej. Det ända sättet att bilda en ny fastighet är genom att klyva eller stycka av marken från en befintlig fastighet.

Så här går ansökan om avstyckning till

Lämplighetskontroll

När behandling av ärendet påbörjas görs alltid en lämplighetskontroll av Lantmäteriet. Här kontrolleras olika punkter som exempelvis detaljplanen, förekomst av fornlämningar, eventuella rättigheter med mera. Om den nya tomten ska bebyggas kontrolleras även tillgång till väg, vatten och avlopp.

Besök på plats och inmätning

Lantmäteriet skickar en mätingenjör som åker ut till platsen ifråga, för att kontrollera befintliga gränsmarkeringar och markera de nya gränserna. I vissa kan mer än ett besök behövas. Under eventuella oklarheter hålls möten med samtliga berörda parter.

Beslut om fastighetsbildning

Efter att all information har samlats in fattar Lantmäteriet ett flertal beslut där det viktigaste beslutet gäller fastighetsbildningen. Beslutet meddelas även alla sakägare som har möjligheten att överklaga, därför är det till stor fördel att ha dialog med eventuella berörda grannar för att undvika hinder på vägen.

Avstyckning utanför detaljplan

När du planerar att bygga på en fastighet belägen utanför ett detaljplanerat område, har du mer flexibilitet i utformningen av en ny fastighet. Trots detta måste du fortfarande bevisa för Lantmäteriet att du fått godkännande från kommunen för den nybildade fastighetens användningsområde. För att stycka en tomt och bygga ett hus, bör du begära ett förhandsbesked för bygglov. Även i områden utan detaljplaner har kommuner ofta riktlinjer gällande storleken på nya bostadsfastigheter. Det kan även finnas krav på att nya bostäder ska vara placerade inom ett visst avstånd från kollektivtrafik. Genom att vara välinformerad om kommunens regler och kriterier som tillämpas vid beslut om förhandsbesked, kan du underlätta ansökningsprocessen för både dig själv och kommunen.

Användningsområde väger in tungt

Oftast är det inte läget, utan snarare vad användningsområdet för den nybildade fastigheten är, som avgör huruvida avstyckningen går igenom eller ej. Ska tomten som avstyckas bebyggas med ett hus på exempelvis behöver du bevisa att det avstyckade området i fråga är lämpligt för hus och bostad. Självklart kan vi med vår kompetens och erfarenhet hjälpa dig med dessa frågor.