Certifierad Kontrollansvarig i Stockholm - Nordlind AB

När du planerar att utföra rivnings- eller markarbeten eller bygga ett hus är det viktigt att anlita en certifierad kontrollansvarig. Denna expert kommer att vara närvarande under hela byggprocessen och hjälpa dig att säkerställa att ditt projekt följer plan- och bygglagen. Nordlind AB erbjuder tjänster för att boka en certifierad kontrollansvarig med över tio års erfarenhet inom byggteknik. De har omfattande kunskap om hur du kan förebygga skador i ditt hus och tar uppdrag i hela Stockholm.

Be om offert!

Frågor och svar om certifierad kontrollansvarig

Vad gör en certifierad kontrollansvarig?

När du har tänkt bygga hus, vare sig det är på egen hand eller tillsammans med en husleverantör, har du rollen som byggherre, vilket innebär att du ansvarar för att ditt projekt följer lagen under byggprocessen. En certifierad kontrollansvarig (KA) har ansvar för att övervaka och stödja dig som byggherre, och säkerställa att alla kontroller genomförs i enlighet med bygglagstiftningen. Inte alla kan agera som kontrollansvariga, de måste vara certifierade och besitta omfattande kunskap och erfarenhet inom byggbranschen. Våra kontrollansvariga är certifierade. En KA assisterar dig också i att utarbeta en kontrollplan för ditt projekt.

Den certifierade kontrollansvarige ska också delta i möten med kommunens handläggare, som exempelvis det tekniska samrådet och besiktningar. Din KA ska även författa en rapport som kommer att tjäna som underlag för byggnadsnämndens slutgiltiga beslut.

Kan vem som helst vara certifierad kontrollansvarig?

Nej, inte vem som helst kan vara kontrollansvarig. För att bli en certifierad kontrollansvarig i byggprojekt krävs specifika kvalifikationer och certifiering. En kontrollansvarig ska ha relevant utbildning inom bygg- och anläggningssektorn samt erfarenhet av byggprocesser och svensk bygglagstiftning. Viktigast är att personen måste vara certifierad av ett ackrediterat organ. Certifieringen säkerställer att kontrollansvariga har nödvändiga kunskaper och förmågor för att övervaka och garantera att byggprojektet följer alla gällande byggnormer och föreskrifter. Denna roll kräver en hög grad av teknisk kompetens och ansvarstagande, och inte alla som arbetar inom byggsektorn uppfyller dessa krav.

Vilka är fördelarna med att anlita en certifierad kontrollansvarig för mitt byggprojekt?

Att anlita en certifierad kontrollansvarig för ditt byggprojekt innebär flera betydande fördelar:

Kvalitetssäkring: En certifierad kontrollansvarig säkerställer att byggprojektet uppfyller alla tekniska standarder och lagkrav, vilket bidrar till högre kvalitet och säkerhet i byggprocessen.

Riskminimering: Genom att övervaka projektets överensstämmelse med lagar och föreskrifter minskar risken för fel och förseningar, vilket kan spara både tid och pengar.

Expertis och Rådgivning: Certifierade kontrollansvariga har omfattande kunskaper och erfarenhet, vilket kan vara värdefullt i komplexa byggprojekt. De kan ge råd om bästa praxis och hjälpa till att navigera genom byggprocessen.

Opartiskhet: Som oberoende experter är certifierad kontrollansvarig opartisk i sitt arbete, vilket garanterar en objektiv övervakning av byggprojektet.

En kontrollansvarig ska enligt PBL göra följande:

  • Hjälpa byggherren med att upprätta kontrollplan

  • Se till att kontrollplanen följs och att samtliga kontroller utförs.

  • Informera byggherren och byggnadsnämnden om de inlämnade handlingarna för bygglov och startbesked ej följs.

  • Delta i besiktningar och tekniska kontroller vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

  • Dokumentera byggplatsbesök och skriva protokoll för utvärdering inför slutbeskedet

  • Lämna utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för det slutliga beskedet.

Vi upprättar en kontrollplan

De flesta åtgärder för bygg-, rivnings- och markarbeten som kräver bygglov eller anmälan måste ha en kontrollplan. Denna kontrollplan tjänar som ett kravställande dokument, med vilket man kan verifiera att åtgärden kan antas uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen, även känt som PBL. Byggherren ansvarar för att kontrollplanen upprättas och följs. I de fall en certifierad kontrollansvarig krävs, står vi på Nordlind Sverige AB till tjänst och kan hjälpa dig som är byggherren, med att upprätta en kontrollplan med vår expertis och erfarenhet.

Kontrollansvarig är självständig

Enligt lag får en kontrollansvarig inte ha den rollen för sitt egna projekt. KA:s ställning gentemot byggherren måste vara självständig. Detta innebär att man inte får anlita en KA som arbetar i samma företag som dig eller är en anhörig till dig. Vi på Nordlind Sverige AB är självständiga och utför ett arbete med fokus på kvalitet och professionalism.

Hur kan jag förbereda mig inför kontakt med KA?

Inför kontakt med kontrollansvarig bör du ha tänkt igenom ett antal saker:

  • Hur har du tänkt bygga?

  • Vilken entreprenadform är aktuell?

  • Vilket företag ska bygga?

  • Vad är dina förväntningar?